top of page

Voorwaarden - Requisitos - Requirements

Huurprijzen : 

Laag
seizoen : November tot Maart  600 € / week
Temporada baja : noviembre a marzo 600 € / semana

Low season : November to March 600 € / week


Midden seizoen : September - Oktober en Maart - April  800 € / week

Temporada media : Septiembre - Octubre y Marzo - Abril 800 € / semana
Mid season : September - October and March - April 800 € / week


Hoog seizoen : Juli - Augustus 1000 € / week

Temporada alta : julio - agosto 1000 € / semana

High season : July - August 1000 € / week

 

Voor lange termijn verhuur in de wintermaanden hebben wij aangepaste prijzen voor meer info neem gerust contact op met ons.

 

Para alquileres de larga temporada en los meses de invierno tenemos precios ajustados, para más información contacta con nosotros.

 

For long-term rental in the winter months we have adjusted prices. For more information, please contact us.

Let wel door de hoge energieprijzen bieden wij per dag 20 kWh gratis aan
indien jullie meer verbruiken wordt dit aangerekend aan de prijs van de dag.
Er wordt een borg van 300 € gevraagd eens de borg betaald wordt de code van het sleutelkastje doorgegeven
De eindschoonmaak bedraagt 80 € en het gebruik van een lakenpakket is verplicht, indien dit jullie willen bieden wij dat aan samen met een handdoeken pakket aan 15 € p.p.

Tenga en cuenta que debido a los altos precios de la energía, ofrecemos 20 kWh por día de forma gratuita.

si usa más, este se cobrará al precio del día.

Se pide una fianza de 300€ una vez pagada la fianza se pasa el código de la caja de llaves

La limpieza final es de 80 € y es obligatorio el uso de un paquete de sábanas, si lo desea se lo ofrecemos junto con un paquete de toallas a 15 € p.p.

Please note that due to the high energy prices, we offer 20 kWh per day for free

if you use more, this will be charged at the price of the day.

A deposit of 300 € is requested once the deposit is paid, the code of the key box is passed on

The final cleaning is 80 € and the use of a sheet package is mandatory, if you want this we offer it together with a towel package at 15 € p.p.

De huurperiode loopt in het hoogseizoen van zaterdag tot zaterdag. U komt aan na 15.00 uur en vertrekt uiterlijk om 10.00 uur. Buiten het hoogseizoen kan de huurperiode na onderling overleg op elke gewenste dag ingaan.
Indien u niet tijdens de normale uren kunt aankomen neemt u best tijdig contact met ons op. Kosten en borg moeten contant worden betaald. Indien deze betaling niet wordt nagekomen kunt u geen toegang krijgen tot de vakantiewoning.
Na eindcontrole van de vakantiewoning ontvangt u de borgsom terug, onder aftrek van de kosten voor elektriciteit (winterperiode) en eventuele kosten voor het herstel van geconstateerde schade aan de woning of aan de inventaris. Indien u vertrekt op een moment dat de eindcontrole niet mogelijk is, zal de borg, onder aftrek van voornoemde kosten, binnen 1 week op uw bankrekening worden teruggestort. Kosten voor overschrijving naar het buitenland zijn voor rekening van de huurder. De borg bedraagt 300 €
In de vakantiewoning mogen niet meer personen verblijven/overnachten dan het in het huurcontract vermelde aantal.
De eigenaar behoud het recht om bij niet naleving van het vermeld aantal personen in de huurovereenkomst, deze overeenkomst onmiddellijk te beëindigen en dit zonder terugbetaling van de resterende verhuur periode.
Eindschoonmaak
De kosten voor de eindschoonmaak bedragen 80 €.
Linnengoed
Het gebruik van linnengoed is verplicht. U ontvangt bij aanvang van uw verblijf 1 set lakens met kussensloop, 2 handdoeken en 2
keukenhanddoeken. Kosten hiervoor zijn 15€ per set (per persoon) of u brengt zelf het nodige mee te vermelden bij ondertekenen contract.
Betaling
Het voorschot bedraagt 30% van de totale huursom. Het resterende gedeelte van de huursom (70%) moet uiterlijk 4 weken voor het betrekken van de vakantiewoning zijn voldaan. Bij boekingen binnen 4 weken voor het begin van de huurperiode moet de volledige huursom ineens en onmiddellijk worden voldaan. Indien u niet tijdig betaalt ontvangt u een herinnering. Indien het saldo van de huursom 2 weken voor aanvang van de huurperiode niet is voldaan, zal de huurovereenkomst ontbonden worden. Het voorschot zal niet worden terugbetaald.
Annulering
Bij annulering meer dan 4 weken voor de aanvang van de huurperiode is 30% van het boekingsbedrag verschuldigd. Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de huurperiode is het volledige boekingsbedrag verschuldigd. Wij raden u aan om een annuleringsverzekering af te sluiten.
Aansprakelijkheid
Het gebruik van de vakantiewoning is op eigen risico. De verhuurder is niet aansprakelijk voor enige schade die door toedoen van de gebruikers van de vakantiewoning tijdens het verblijf ontstaat. De huurder dient eventuele schade onmiddellijk te melden aan de verhuurder.De huurder en diegenen die zijnentwege in de betreffende huurperiode in de gehuurde vakantiewoning verblijven, is volledig aansprakelijk voor alle schade die is ontstaan aan de woning, de inventaris en alle zaken die tot de gehuurde woning behoren. De huurder is verplicht alle door hem/haar of zijn medebewoners aangerichte schade te vergoeden aan de verhuurder. De huurder dient na te gaan in hoeverre zijn Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren (AVP – Nederland) – Burgerlijke Aansprakelijkheid Privéleven (Familiale – België) dekking biedt voor door hem veroorzaakte schade aan de gehuurde vakantiewoning. Indien deze verzekering geen of onvoldoende dekking biedt, dient de huurder voor voldoende dekking te zorgen. De verhuurder is niet aansprakelijk voor onverwachte bouwactiviteiten, werken aan toegangs- en hoofdwegen e.d. in de (naaste) omgeving van uw vakantiewoning of voor onderbreking in de stroom- of watervoorziening veroorzaakt door derden. Bij latere aankomst of het voortijdig verlaten van de vakantiewoning is er vanwege de verhuurder geen verplichting tot schadeloosstelling.Op al deze voorwaarden en op de bepalingen uit de huurovereenkomst alsook op eventuele geschillen hieruit voortvloeiende, is het Spaanse recht van toepassing.

 

Artikel /

Verhuurder behoudt zich het recht voor om, ter bewaking en vrijwaring van het desbetreffende onroerend goed, alle mogelijke beveiligingsmaatregelen te nemen teneinde diefstal en vandalisme te vermijden. Dit kan zich resulteren in het plaatsen van veiligheidssloten, alarmsystemen en videocamera- beveiligingsoplossingen. Verhuurder heeft een camerabeveiligingssysteem geïnstalleerd volgens de gebruiken en gewoonten van de markt. Deze camera dient uitsluitend ter bewaking en monitoring van het onroerend goed. De camera is zo geplaatst dat de inbreuk op het privéleven geminimaliseerd wordt. Er is geen camerabewaking aangebracht in de binnenruimtes van het onroerend goed, doch enkel aan de buitenzijde, en meer bepaald aan de inkomstruimte. Huurder dient er niettemin rekening mee te houden dat volgende ruimtes gefilmd worden: inkomstruimte, patio, struiken aan de zijde van de patio, het zwembad en het bijhorende terras. Huurder verklaart in te stemmen met deze camerabewaking en geen enkele handeling te stellen die het bereik van de camera zou verminderen, dan wel de werking gedeeltelijk of volledig te blokkeren. Verhuurder heeft een duidelijke melding aangebracht in de gedeelten waar de camerabewaking actief is. Het is huurder niet toegestaan deze melding te verwijderen of te maskeren. Huurder verbindt zich ertoe aan derden het bestaan van de camerabewaking te melden, alvorens zij het onroerend goed, dan wel de gedeelten waar de camerabewaking actief is, betreden.

Ongeacht de territoriale regels en gebruiken, valt de bewakingscamera onder Belgische wetgeving. De werking hiervan wordt geregeld door onder meer het Koninklijk Besluit van 2 juli 2008 betreffende de aangiften van de plaatsing en het gebruik van de bewakingscamera’s en de Privacywet. 

 
 
 
 

El período de alquiler es de temporada alta de sábado a sábado . Se llega después de las 15:00 y salida antes de las 10:00 . Fuera del periodo de alquiler temporada alta , tras consultar detalles sobre cualquier día.

Si no se puede llegar durante las horas regulares , por favor póngase en contacto con nosotros en el tiempo . Los costos y la fianza debe ser pagado en efectivo . Si no se cumple con el pago , no se puede obtener acceso a la casa .

Después de la inspección final de la propiedad , usted recibirá su depósito , menos el costo de la electricidad (en invierno) y el costo de la reparación de daños a la propiedad o identificados en el inventario. Si deja en un momento en que la evaluación final no es posible, el depósito será devuelto . Deducción de los gastos mencionados , dentro de 1 semana a su cuenta bancaria Los costos de transferencia a otros países serán a cargo del inquilino . El depósito es de 300 €

La fiesta no puede permanecer / noche que el número especificado en el contrato de arrendamiento. Más personas

El propietario se reserva el derecho de suspender inmediatamente tras el error de mencionar el número de personas en el contrato de alquiler , este acuerdo sin derecho a reembolso del período de arrendamiento restante.

limpieza

El costo de la limpieza final de 80 €.

lino

Se requiere el uso de ropa de cama. Usted recibirá en el inicio de su estancia un juego de sábanas con almohadas, 4 toallas y 4 paños de cocina . El costo es de € 15.00 € por set ( por persona) o si te animas a hablar de la necesidad de firmar el contrato.

pago

El depósito es de 30 % del total del alquiler . La porción restante del alquiler ( 70 %) se debe pagar se cumplen 4 semanas antes de entrar en la casa . Para reservas dentro de 4 semanas antes del comienzo del período de alquiler , el alquiler debe ser pagado a la vez y de inmediato. Si usted no paga a tiempo , usted recibirá un recordatorio. Si no se cumple con el saldo de la renta durante 2 semanas antes del comienzo del período de alquiler , se dará por terminado el contrato de arrendamiento. El depósito no será reembolsado .

cancelación

Si cancela más de 4 semanas antes del comienzo del período de alquiler , el 30% del importe de la reserva. Cancelaciones dentro de 2 semanas antes del comienzo del período de alquiler , el importe total de la reserva . Le recomendamos suscribir un seguro de cancelación.

responsabilidad

El uso de la propiedad es a su propio riesgo . El propietario no se hace responsable de los daños causados ​​por las acciones de los usuarios de la propiedad durante la estancia. El inquilino debe notificar al inquilino verhuurder.De su parte y los que se quedan en el período de alquiler en el apartamento alquilado , cualquier daño de inmediato es plenamente responsable de todos los daños causados ​​a la propiedad , el inventario y todas las cosas que el alquiladas vivienda pertenecen . El inquilino está obligado a pagar al propietario. Todos los daños causados ​​por él / ella o su compañero daños residentes El inquilino debe examinar hasta qué punto el Seguro de Responsabilidad de Individuos ( AVP - Países Bajos ) - Responsabilidad Civil Vida Privada ( Family - Bélgica) proporciona cobertura por daños a la propiedad de alquiler causada por él. Si este seguro no cubre o es insuficiente, el inquilino debe proporcionar. Cobertura suficiente El propietario no se hace responsable de la construcción inesperada , el trabajo en las vías de acceso y similares en los alrededores (inmediatos) de sus vacaciones o interrupción en el flujo de agua causados ​​por terceros . En la llegada tardía o salida anticipada del apartamento porque el propietario no está obligado a schadeloosstelling.Op todos estos términos y las condiciones del contrato , así como cualquier cuestión litigiosa derivada de la misma, es la ley española .

 

Artículo /

Propietario se reserva el derecho, para vigilar y salvaguardar los bienes en cuestión, a tomar todas las precauciones posibles para evitar robos y vandalismo. Esto puede resultar en la colocación de cerraduras de seguridad, sistemas de alarma de seguridad y cámara de video. Propietario tiene un sistema de cámaras de seguridad instalados de acuerdo con las costumbres y prácticas del mercado. Esta cámara está destinado sólo para la vigilancia y el seguimiento de la propiedad. La cámara se coloca de modo que la infracción se minimiza en la privacidad. No hay CCTV instalado en los espacios interiores de la propiedad, pero sólo en el exterior, y en particular al espacio de aumento. Inquilino, sin embargo debe tener en cuenta que se filmaron las siguientes áreas: Espacio ingreso, patio, arbustos en el lado del patio, la piscina y la terraza adjunta. Arrendatario declara estar de acuerdo para establecer esta vigilancia con cámaras y cualquier acción que reduciría la gama de la cámara, o bloquear la acción parcial o totalmente. Propietario tiene una clara declaración hecha en las zonas donde la vigilancia es activo. El inquilino no se le permite eliminar este mensaje o máscara. El inquilino se compromete a notificar a terceros de la existencia de la vigilancia, antes de que la propiedad, o las zonas en las que la vigilancia está activo, ingrese.

Independientemente de las normas y prácticas territoriales, la vigilancia cae bajo la ley belga. La operación de la misma es controlada por, entre otros, del Real Decreto de 2 de julio de 2008, relativo a las declaraciones de la instalación y el uso de cámaras de vigilancia y la Ley de Privacidad.

 

 

 

 

The rental period is in high season from Saturday to Saturday . You arrive after 15:00 and depart no later than 10:00. Outside the high season rental period may, after consultation elaborate on any day .

If you can not arrive during regular hours , please contact us in time . Costs and security deposit must be paid in cash . If payment is not met , you can not get access to the house .

After final inspection of the property you will receive the deposit back , less the cost of electricity ( winter ) and the cost of repairing damage to the property or identified in the inventory . If you leave at a time that the final assessment is not possible, the deposit will be refunded . Deduction of the above costs , within 1 week to your bank account Costs for transfer to other countries will be charged to the tenant . The deposit is € 300

The holiday may not stay / overnight than the number specified in the lease . More persons

The owner reserves the right to terminate immediately upon failure to mention the number of people in the rental agreement , this agreement without refund of the remaining lease period .

Cleaning

The cost for the final cleaning fee of € 80 .

linen

The use of linen is required . You will receive at the start of your stay one set of sheets with pillow , 4 towels and 4 kitchen towels. The cost is € 15,00 € per set ( per person ) or you bring yourself to mention it necessary to sign the contract.

payment

The deposit is 30 % of the total rent . The remaining portion of the rent (70 % ) must be paid 4 weeks before entering the house are met. For bookings within 4 weeks before the start of the rental period, the full rent must be paid at once and immediately . If you do not pay on time you will receive a reminder . If the balance of the rent for 2 weeks before the start of the rental period is not met , the lease will be terminated . The deposit will not be refunded .

cancellation

If canceled more than 4 weeks before the start of the rental period, 30 % of the booking amount. Cancellations within 2 weeks before the start of the rental period, the full booking amount. We recommend you to conclude a cancellation insurance.

liability

The use of the property is at your own risk . The landlord is not liable for any damage caused by the actions of the users of the property during the stay . The tenant must notify the tenant verhuurder.De his part and those who stay in the rental period in the rented apartment, any damage immediately is fully liable for all damage caused to the property, inventory and all the things that the leased dwelling belong . The tenant is obliged to pay to the landlord . All damage caused by him / her or his fellow residents damage The tenant should examine to what extent Liability Insurance for Individuals ( AVP - Netherlands ) - Civil Liability Private Life ( Family - Belgium ) provides coverage for damage to the rental property caused by him. If this insurance does not cover or is insufficient , the tenant must provide . Sufficient coverage The landlord is not liable for unexpected construction , work on access roads and the like in the ( immediate ) surroundings of your holiday or interruption in the flow of water caused by third parties . In late arrival or early departure from the apartment because the landlord is not obliged to schadeloosstelling.Op all of these terms and the provisions of the lease as well as any disputes arising therefrom, is the Spanish law.

 

Item /

Landlord reserves the right, to monitor and safeguard the property in question, to take all possible precautions to avoid theft and vandalism. This may result in placing safety locks, security alarm systems and video camera. Landlord has a camera security system installed in accordance with the customs and practices of the market. This camera is intended only for the surveillance and monitoring of the property. The camera is positioned so that the infringement is minimized on privacy. There is no CCTV installed in the interior spaces of the property, but only on the outside, and in particular to the increase space. Tenant nevertheless must take into account that the following areas be filmed: income space, patio, bushes at the side of the patio, the pool and the accompanying terrace. Tenant declares to agree to set this camera surveillance and any action that would reduce the range of the camera, or blocking the action partially or completely. Landlord has a clear statement made in the areas where the surveillance is active. The tenant is not allowed to remove this message or mask. Tenant undertakes to notify third parties of the existence of surveillance, before they the property, or the areas where the surveillance is active, enter.

Regardless of the territorial rules and practices, the surveillance falls under Belgian law. The operation thereof is controlled by among others the Royal Decree of July 2, 2008 concerning the declarations of the installation and use of surveillance cameras and the Privacy Act.

bottom of page